Kon­cert w Łazienkach

Koncert Lesz­no­wol­skiej Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej w Pałacu na Wyspie w Łazien­kach Kró­lew­skich. W cza­sie kon­certu zostaną wrę­czone sta­tu­etki pamiąt­kowe dla pra­cow­ni­ków NCBJ szcze­gól­nie zasłu­żo­nych dla insty­tutu w okre­sie pierw­szych 10 lat naszej dzia­łal­no­ści.

Kon­cert odbę­dzie się w czwar­tek, 22 wrze­śnia 2022 r.