WOLONTARIAT KULTUROWY | CULTURAL VOLUNTEER

np. BP1 / e.g. BP1
Zgłaszając się wyrażam zgodę na przekazanie moich danych koordynatorowi Welcome Point NCBJ dla celów realizacji Wolontariatu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). /
By applying, I consent to the transfer of my data to the NCBJ Welcome Point coordinator for the purposes of Volunteering. According to Art. 13 sec. 3 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/WE (General Data Protection Regulation ).